MedusaCard v Klubovni
sk en

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY MEDUSACARD

Vážení hostia, radi by sme vás privítali vo vernostnom programe MedusaCard. Prostredníctvom MedusaCard odmeňujeme našich stálych hostí za opakované návštevy našich reštaurácií formou najrôznejších odmien, ktoré si môžu premeniť za svoje body, zliav a špeciálnych ponúk. Dovoľte nám stručne vás informovať, akými pravidlami sa MedusaCard riadi. Tieto všeobecné pravidlá MedusaCard upravujú právne vzťahy medzi skupinou Medusa Group a držiteľom karty MedusaCard (ďalej len „držiteľ karty“). Vernostný program MedusaCard prevádzkuje a kartu MedusaCard vydáva spoločnosť MEDUSA GROUP, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 61722/B, oddiel Sro, so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 45301883, ktorá patrí do skupiny Medusa Group, s cieľom poskytnúť svojim vybraným zákazníkom nadštandardné služby a výhody. Skupina Medusa Group prevádzkuje niekoľko reštaurácií pod rôznymi značkami. Ich presný zoznam nájdete tu. Zapojenie sa do programu MedusaCard je na vašej slobodnej vôli, jedinými dvomi podmienkami je dosiahnutie veku 18 rokov a potvrdenie súhlasu s týmito Všeobecnými pravidlami programu MedusaCard na vyplnenom prihlasovacom formulári. Členstvo je bezplatné a môžete ho kedykoľvek ukončiť. 

 

Základné princípy MedusaCard

Po vyplnení všetkých povinných polí (meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo) registračného formulára získate okamžite základnú MedusaCard. Registrácia na už zaevidované mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu nebude akceptovaná. Kartu môže používať len jedna osoba, na ktorú je karta evidovaná a jedna osoba, môže byť držiteľom len jednej MedusaCard (bez ohľadu na status/ úroveň karty). MedusaCard je neprevoditeľná na inú osobu.

 

Držiteľ MedusaCard sa týmto zaväzuje poskytnúť skupine Medusa Group súčinnosť v prípade podozrenia na neoprávnené použitie MedusaCard, a to najmä hodnoverne preukázať svoju totožnosť v rozsahu meno a priezvisko, predložením dokladu totožnosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz) príslušnému zamestnancovi prevádzky za účelom overenia identity držiteľa MedusaCard. Ak sa po preukázaní totožnosti zistí, že zákazník nie je držiteľom MedusaCard, personál prevádzky je oprávnený odmietnuť prijať danú MedusaCard. MedusaCard môže byť v tomto prípade zadržaná personálom príslušnej prevádzky a evidovaná ako stratená, prípadne odcudzená. V prípade, že sa daný držiteľ MedusaCard dokladom totožnosti odmietne preukázať, personál prevádzky je oprávnený odmietnuť akceptovať predmetnú MedusaCard.

 

MedusaCard je možné uplatniť iba na súkromné účely a pri maximálnom počte do 20 osôb. Pri počte 20 osôb a viac je potrebné kontaktovať event oddelenie spoločnosti Medusa Group.

 

Karta slúži na evidenciu útrat v sieti reštaurácií Medusa Group, preto ju majte stále pri sebe. Bez predloženej karty nie je možné načítať vaše body. Váš bodový účet obsahuje súhrn všetkých vašich útrat prevedených na body, jeho aktuálny stav si môžete kedykoľvek overiť on-line na vašom osobnom konte po prihlásení na www.medusacard.sk.

 

MedusaCard má tri statusy (úrovne karty) – základná karta, strieborná karta a zlatá karta. Tieto statusy sú reprezentované kartami zodpovedajúcich farieb. Po dosiahnutí stanoveného limitu získavate vyšší status a dostanete novú kartu. S každou kartou zbierate body, ktoré si podľa vlastnej voľby premeníte na výhody.  Samozrejmosťou je on-line prístup pre overenie stavu vášho osobného konta. Z času na čas dostanete prostredníctvom SMS alebo emailov elektronickú poukážku (e-voucher) so špeciálnou ponukou do vybraných reštaurácií Medusa Group.

 

Body je možné zbierať za zlaté darčekové poukážky (Priority), naopak za čierne darčekové poukážky (barter) nie je možné zbierať body. Body taktiež nie je možné zbierať za cigarety. MedusaCard nie je možné použiť (načítanie bodov, platba bodmi, uplatnenie zľavy) pri platbe na faktúru (kompletnej, zálohovej, čiastkovej či pri platbe zvyšku účtu v hotovosti) ani pri príprave eventu a kalkulácii na mieru, pri uzatvorení celej či časti prevádzky.

Základná MedusaCard

Základnú kartu s neobmedzenou platnosťou získate okamžite po prihlásení. Na túto kartu sa vám načíta 1 bod za každých 20 centov útraty. Karta má automaticky zapnutú aplikáciu MEDUSA LUNCH MENU.

Strieborná MedusaCard

Strieborná karta má platnosť jeden rok od vydania a získavate vždy štvornásobok bodov t. j.za každé jedno euro útraty Vám na kartu prirátame 20 bodov. Podmienkou získania striebornej karty je konzumácia v hodnote 2000 € počas 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov. Strieborná karta je neprenosná a dostanete ju poštou na svoje meno v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po mesiaci, kedy vznikol nárok na daný status. Karta má automaticky zapnutú aplikáciu MEDUSA LUNCH MENU.

Zlatá MedusaCard

Zlatá karta má platnosť jeden rok od vydania a získavate vždy štvornásobok bodov  t. j.za každé jedno euro útraty Vám na kartu prirátame 20 bodov. Zlatá karta vám navyše zaistí trvalú zľavu 10 % v reštauráciách Medusa Group. Podmienkou získania zlatej karty je konzumácia v hodnote 5000 € počas 12-tich po sebe nasledujúcich mesiacov. Zlatá MedusaCard je neprenosná a dostanete ju poštou na svoje meno v nasledujúcom kalendárnom mesiaci po mesiaci, kedy vznikol nárok na daný status. Karta má automaticky zapnutú aplikáciu MEDUSA LUNCH MENU.

Medusa Lunch Menu

Každá karta MedusaCard má aktívnu aplikáciu MEDUSA LUNCH MENU. Vďaka tejto aplikácii môžete využiť obedové menu za zvýhodnenú cenu.

Ak chodíte do reštaurácií Presto na obed pravidelne, aspoň 4 dni v týždni, máte s MedusaCard zaručenú najnižšiu cenu obedového menu vo výške 3,99 € (neplatí pre Presto Lake Side Park). Výhodnú cenu za obedové menu v reštauráciách Presto získate vždy na nasledujúci pracovný týždeň po použití MedusaCard počas aspoň 4 dni v predchádzajúcom pracovnom týždni. 

VÝHODY za body

Nazbierané body môžete v reštauráciách Medusa Group vymeniť za rôzne výhody. Ponuka výhod sa môže v jednotlivých reštauráciách líšiť. Pre bezproblémové uplatnenie vašej výhody informujte obsluhujúci personál o voľbe vašej výhody dostatočne dopredu, pred platením pri vyžiadaní účtu.  Aktuálny zoznam výhody nájdete v sekcii Výhody.

PLATBA BODMI

Výhody za nazbierané body si je možné vybrať aj formou zľavy z účtu. Minimálna zľava pri jednej objednávke môže byť vo výške 5 €, za ktoré vám bude z vašej karty odpočítaných 1000 bodov. Ďalej môžete v rámci tej istej objednávky využiť svoje aktuálne dostupné body na vašej karte v pomere 1 cent dodatočnej zľavy za každé 2 body. Pri žiadosti o vystavenie konečného účtu dajte obsluhujúcemu personálu svoju kartu a požiadajte o uplatnenie počtu bodov, ktoré si prajete odpočítať z vášho konta. Po uzavretí konečného účtu a jeho vystavení nie je možné túto zľavu spätne aplikovať.

Ochrana vašich osobných údajov

Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom vyplneného prihlasovacieho formulára udeľujete spoločnosti MEDUSA GROUP, s. r. o., v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia karty MedusaCard, ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav vyplývajúcich z podmienok vernostného programu MedusaCard, vedenia databázy pre vernostný program MedusaCard a spracovania štatistiky. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky skupiny Medusa Group. Spoločnosť MEDUSA GROUP, s.r.o. sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi spoločnosti Cortex, spol. s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 13052, so sídlom U Elektry 974/1c, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 471 256 16 (prevádzkovateľ systému MedusaCard). Vyplnením prihlasovacieho formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám udeľujete súhlas pre zasielanie informácií o marketingových aktivitách siete reštaurácií Medusa Group, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, ale má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

 

Poskytnutím elektronických kontaktov elektronickej pošty a telefónneho čísla dávate spoločnosti MEDUSA GROUP, s. r. o., súhlas s tým, že ich prostredníctvom Vám môžeme zasielať obchodné informácie a/alebo propagačné materiály siete reštaurácií Medusa Group. Máte plné právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

 

Držiteľ MedusaCard sa zaväzuje udržiavať poskytnuté osobné údaje v aktuálnej podobe a zároveň potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. Každý držiteľ MedusaCard má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón) tieto zmeny aktualizovať na svojom osobnom konte on-line po prihlásení na www.medusacard.sk alebo o tejto zmene informovať e-mailom na info@medusacard.sk

Strata karty

V prípade straty vám vystavíme novú, zašleme vám ju na vašu korešpondenčnú adresu a na novú kartu prevedieme nevyčerpané body. Stratu karty nahlásite najlepšie na čísle 0800 777 007 alebo mailom na info@medusacard.sk 

Pridávanie a odoberanie bodov a výhod

Medusa Group s. r. o.  je oprávnená pridávať body a výhody nad rámec pravidiel podľa svojho uváženia na marketingové a obchodné účely. Rovnako je Medusa Group s. r. o.  oprávnená body a výhody nad rámec pravidiel odobrať. Nazbierané body sú platné na dobu 2 kalendárnych rokov. Body staršie ako 2 kalendárne roky držiteľom karty vždy k 31. 3. príslušného kalendárneho roka exspirujú.

Ukončenie členstva

Svoje členstvo v programe MedusaCard môžete kedykoľvek zrušiť, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti MEDUSA GROUP, s.r.o.. Ukončením členstva sa zároveň anulujú akékoľvek nazbierané body. Prevádzkujúca spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť vaše členstvo v prípade, ak: 

- vaša karta nebola použitá dlhšie ako 2 roky od posledného načítania bodov
- vedome ste uviedli nesprávne údaje v prihláške
- zneužili ste mechanizmus výhod, zliav a odmien, ktoré vernostný program poskytuje alebo ste konali v rozpore so všeobecnými pravidlami MedusaCard alebo ste svojim správaním poškodili meno MedusaCard / spoločnosti Medusa Group

Záver

Prostredníctvom internetových stránok vás budeme informovať o všetkých zmenách v programe MedusaCard alebo sa novinky dozviete priamo v reštaurácii. Prevádzkujúca spoločnosť má právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá MedusaCard alebo pozmeniť podmienky členstva a výhody. Nové podmienky začínajú platiť dňom zverejnenia na internetových stránkach www.medusagroup.sk.

Spoločnosť MEDUSA GROUP, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento vernostný program. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@medusacard.sk alebo telefonicky na čísle 0800 777 007.

 

Tieto všeobecné pravidlá MedusaCard nadobúdajú platnosť dňa 01.05.2017